มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจองค์การสถานสาธารณกุศลเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต สร้างความรู้ความเข้าใจแก่สื่อมวลชนในพื้นที่ 

วันที่ (30 เม.ย.57) มูลนิธิประชาร่วมใจองค์การสถานสาธารณกุศลเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต สร้างความรู้ความเข้าใจแก่สื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ ในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดภัยพิบัติ หรือสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ 
 
 
ที่โรงแรมราวดี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต ซึ่งสำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติด้านประชาสัมพันธ์เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ โดยนางเสาวลักษณ์ แหละบัง ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าการจัดประชุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ที่ได้เกิดภัยพิบัติต่างๆ มากมายทั้งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย และภัยที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัยจากสารเคมี ซึ่งผลที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง สร้างความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และสภาพจิตใจ ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนัก แก่ประชาชน ถึงผลของภัยต่างๆ โดยการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อม ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และการฟื้นฟูภายหลังภัยสงบ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ ให้สามารถประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ และแนวทางปฏิบัติของภาครัฐ ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูเยียวยา ลดความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดจากสาธารณภัยและวิกฤติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
 
สำหรับการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีสื่อมวลชนทุกสาขาในพื้นที่ ตลอดทั้งเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน สื่ออาสาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 50 คน โดยมี นายธนวัฒน์ เรืองเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสุรชัย อักษรวงศ์ หัวส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช ให้ความรู้และพูดคุยถึงทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและรับมือสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ ตลอดทั้งการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 
 
 
ข้อมูลข่าว : ส.ปชส.นครศรีธรรมราช