มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ความคืบหน้า อาคารที่พักอาศัยประธานมูลนิธิประชาร่วมใจ และระบบน้ำบาดาล โดยตระกูลนราสวัสดิ์ 

ความคืบหน้า อาคารที่พักอาศัยประธานมูลนิธิประชาร่วมใจ และระบบน้ำบาดาล โดยตระกูลนราสวัสดิ์ ใน "โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิ์สัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ" ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
อาคารที่พักอาศัยประธานมูลนิธิประชาร่วมใจ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารกลุ่มคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว16 เมตร เป็นอาคารชั้นเดียว