มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มแก่ผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปีที่ ๖ 

การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มแก่ผู้ปฏิบัติการ

ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปีที่ ๖

 

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่  20 สิงหาคม  ถึง 15  ตุลาคม   2557        เริ่มคุ้มครอง  1 ตุลาคม 2557

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์  2558        เริ่มคุ้มครอง  1 มีนาคม 2558

 

วัตถุประสงค์

-เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

-เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

 

กล่มเป้าหมาย

         ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติทัวประเทศไทย ประมาณ 100,000 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน  และผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่

-ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน 20 กลุ่ม (ตามนิยามศัพท์)

-เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

-เจ้าหน้าที่มูลนิธิที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

-อาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ที่ขึ้นทะเบียน)

-บุคคลที่ช่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ นพ.สสจ. หรือ ผอ.รพ.เห็นควรได้รับการทำประกันชีวิต

-ญาติสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง(อายุไม่ต่ำกว่า 5 ปี และไม่เกิน 70 ปี) ของผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  ที่ทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มแล้ว

หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถสอบถามข้อมูลจากผู้ประสานงานและสนับสนุนการนิเทศงานการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ประสานงานเขต)

 

ค่าเบี้ยประกันภัย

ทุนประกันภัยต่อคน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ค่าเบี้ยประกันภัยผูปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 200 บาท/คน/ปี แบ่งเป็น

- ผู้เอาประกันภัย อายุ 5-60 ปี จ่าย 120 บาท/คน/ปี

- ผู้เอาประกันภัย อายุ มากกว่า 60-70 ปี จ่าย 320 บาท/คน/ปี

- บริษัททิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) สนับสนุนเบี้ยประกัน 80 บาท/คน/ปี

ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับญาติสายตรง

- ญาติผู้เอาประกัน อายุ 5-60 ปี จ่าย 200 บาท/คน/ปี

- ญาติผู้เอาประกัน อายุ มากกว่า 60-70 ปี จ่าย 320 บาท/คน/ปี

 

ข้อกำหนดในการคุ้มครอง

ผู้เอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 5- 60 ปี และเพิ่มเติมอายุ 60-70 ปี

การคุ้มครองตามกรมธรรม์

ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย (อบ.2)

การคุ้มครองนอกเหนือกรมธรรม์

       ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก สำหรับความสูญเสีย หรือ เสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้

1. การเสียชีวิต

2. การสูญเสียอวัยวะ ตามที่ ระบุไว้ใน อบ.2

3. ทุพพลภาพถาวร

ให้ความคุ้มครองในกรณี

1. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (กรณีเสียชีวิตคุ้มครอง 50 % ของทุนประกันภัย)

2. การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกาย

3. การจราจล การนัดหยุดงาน

4.ขณะกำลังขึ้น-ลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

 

เอกสารประกอบการสมัคร

-ใบสมัครการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

-สำเนาบัตรประชาชนที่สามารถมองเห็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน

 

ขั้นตอนการดำเนินการ (สำหรับอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ) ทั้งต่ออายุกรมธรรม์ และสมัครใหม่

- รับเอกสารใบสมัครการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มได้ที่ สำนักงานมูลนิธิประชาร่วมใจ วัดบูรณาราม หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

(อาสาสมัครฯ ต่างอำเภอ รับที่ผู้ประสานงานประจำอำเภอที่ตนสังกัดอยู่)

- ให้ผุ้ประสานงานแต่ละอำเภอ รวบรวมเอกสารและหลักฐาน พร้อมเงิน ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้  ส่ง สำนักงานมูลนิธิประชาร่วมใจ วัดบูรณาราม

-ส่งเอกสารภายใน วันที่ 20 กันยายน 2557

โทรสอบถามรายละเอียด 075-345599/ 089-1959558 ประชา 22