มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมงานเเข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ 25เมื่อวันนี้ 3 พฤศจิกายน 2556 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าร่วมขบวนพาเหรดและร่วมพิธีเปิด งานเเข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ 25 "นครเหนือเกมส์" ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  และอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขในจังหวัดนครศรีธรรมราช