มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ขอขอบพระคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มจี่เซ้ง 1709-1711 

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ขอขอบพระคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มจี่เซ้ง 1709-1711 ถนนราชดำเนิน  ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บริจาคเงิน 100,000 บาท ร่วมก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิ์สัตว์กวนอิม ใน "โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิ์สัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ"  เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์  2563