มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมงานฉลองเปิดศาลเจ้าถ่ามกุงหย่า ตำบลปากพูน ถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมงานและอำนวยความสดวกด้านต่างๆ ในงานฉลองเปิดศาลเจ้าถ่ามกุงหย่า ตำบลปากพูน ถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช