มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ความคืบหน้า อาคารที่พักอาศัยประธานมูลนิธิประชาร่วมใจ ใน "โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิ์สัตว์กวนอิม 

ความคืบหน้า อาคารที่พักอาศัยประธานมูลนิธิประชาร่วมใจ ใน "โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิ์สัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ" ณ วันที่ 4 กันยายน 2563
 
อาคารที่พักอาศัยประธานมูลนิธิประชาร่วมใจ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย  เป็นอาคารกลุ่มคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว16 เมตร เป็นอาคารชั้นเดียว