มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

หน่วยกู้ชีพมูลนิธิประชาร่วมใจ รับมอบโล่หน่วยกู้ชีพดีเด่นและเข้าถวายความเคารพพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ 

            การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทิดพระเกียรติ บูรณาการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย”(Regulation and Quality Improveement EMS) นายแพทย์ ไพจิตร วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณาสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดับชาติ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เทิดพระเกียรติบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ปี 2551 ซึ่งจังหวัดลำปาง ร่วมกับศูนย์นเรนทรกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารจากทุกจังหวัดทั่วประเทศร่วมสัมมนากว่า 600 คน เพื่อระดมความคิดเห็นระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เน้นให้ภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากข้อมูลจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยโดยเฉพาะจากอุบัติเหตุจราจรมีจำนวนมากในแต่ละปี ทำให้มีผู้เสียชีวิตคิดเฉลี่ยวันละ 38 คน ปีละกว่า 13,000 คน และเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุคิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งที่ผ่านมาระบบฉุกเฉินได้ช่วยเหลือเฉลี่ย 4 แสนคนต่อปี และคาดว่าในอนาคตจะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการช่วยเหลือในระบบแพทย์ฉุกเฉินจึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยและช่วยเหลือได้ทันท่วงที การจัดสัมมนาจะเป็นประโยชน์ทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ มีการพัฒนาทั้งระบบสารสนเทศใหม่ ๆ เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อนถึงโรงพยาบาลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภายในงาน ได้มีการจัดแสดงความไว้อาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีการจุดเทียนถวายการไว้อาลัย

         นอกจากนี้ ยังได้มอบโล่ผู้สนับสนุนและมอบโล่หน่วยกู้ชีพดีเด่นระดับประเทศ ระดับเขต ดังนี้ 

หน่วยกู้ชีพดีเด่นระดับประเทศ พร้อมเงินสนับสนุน 5,000 บาท

1. หน่วยกู้ชีพ ร.พ.ยโสธร จ.ยโสธร

2. หน่วยกู้ชีพ วีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

3. หน่วยกู้ชีพเทศบาลหว้า จ.กาฬสินธุ์ 

หน่วยกู้ชีพดีเด่นระดับภาค

ภาคเหนือ  หน่วยกู้ชีพ ร.พ.ลำปาง จ.ลำปาง

ภาคกลาง หน่วยกู้ชีพ อบต.ปรางหวาย จ.กาญจนบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยกู้ชีพ อบต.สารถี จ.ขอนแก่น

ภาคใต้ หน่วยกู้ชีพ อบต.ทุ่งกำเก่า จ.สงขลา 

หน่วยกู้ชีพดีเด่นระดับเขต ทั้งหมด 19 เขต ทั่วประเทศ

เขต 1 หน่วยกู้ชีพ ร.พ.จอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เขต 2 หน่วยกู้ชีพ เทศบาลตรอน จ.อุตรดิตถ์

เขต 3 หน่วย้ชีพ เทศบาลหัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร

เขต 4 หน่วย้ชีพ ร.พ.อ่างทอง จ.อ่างทอง

เขต 5 หน่วย้ชีพ ร.พ.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

เขต 6 หน่วยกู้ชีพ สว่างราชบุรี อ.โพทาราม จ.ราชบุรี

เขต 7 หน่วยกู้ชีพ ร.พ.ประจวบคีรีขันธ์

เขต 8 หน่วยกู้ชีพ ร.พ.ฉะเชิงเทรา

เขต 9 หน่วยกู้ชีพ เทศบาล ต.แพ อ.เมือง จ.ระยอง

เขต 10 หน่วยกู้ชีพ ร.พ.หนองหาญ จ.อุดรธานี

เขต 11 หน่วยกู้ชีพ อบต.ลำพน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

เขต 12 หน่วยกู้ชีพ ร.พ.ขอนแก่น

เขต 13 หน่วยกู้ชีพ หมอกแดง จ.นครราชสีมา

เขต 14 หน่วยกู้ชีพ ร.พ.ยโสธร

เขต 15 หน่วยกู้ชีพ เทศบาล ต.ง้าว จ.ระนอง 

เขต 16 หน่วยกู้ชีพ มูลนิธิประชาร่วมใจ จ.นครศรีธรรมราช

เขต 17 หน่วยกู้ชีพ กุศลธรรม จ.ภูเก็ต

เขต 18 หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินกู้ภัยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ยะลา

เขต 19 สมาคมร่วมใจกู้ภัย อ.เมือง จ.สงขลา 

 

      เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 ทางมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมตัวแทนของมูลนิธิฯ นำโดย คุณมนตรี แสงอุไรพร รองประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของมูลนิธิฯ นำหรีดและเข้าถวายความเคารพพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ณ พระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง