มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เรียนเชิญอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองสมโภชน์ และพิธีเปิดการอบรมการกู้ชีพ - กู้ภัยเรียนเชิญอาสาสมัครมูลนิธิฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองสมโภชน์ และพิธีเปิดการอบรมการกู้ชีพ - กู้ภัย ด้วยมูลนิธิประชาร่วมใจ ได้รับประกาศจากกระทรวงการคลังให้เป็น “ องค์การสถานสาธารณกุศล ” ลำดับที่ 694 โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 ในการนี้ มูลนิธิประชาร่วมใจ จึงได้จัดฉลองสมโภชน์ขึ้น ในวันที่ 13 มิถุนายน 2553 พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมการกู้ชีพ - กู้ภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งเศส มูลนิธิจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านมาร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 10.50 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2553 ณ สำนักงานชั่วคราวมูลนิธิประชาร่วมใจ วัดบูรณาราม ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับเกียรติจากท่าน ไปร่วมในพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว