มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ประกาศจาก “สถานีวิทยุควบคุมข่ายสื่อสารในกิจการเพื่อสาธารณกุศลภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช”ประกาศ จาก “สถานีวิทยุควบคุมข่ายสื่อสารในกิจการเพื่อสาธารณกุศลภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช” มูลนิธิประชาร่วมใจ ซึ่งเป็น “สถานีควบคุมข่ายสื่อสารในกิจการเพื่อสาธารณกุศลภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ได้รับหนังสือประสานงานจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ว่าได้พิจารณาอนุญาตให้ มูลนิธิใต้เต็กตึ๊ง เข้าร่วมใช้ข่ายสื่อสาร ในกิจการเพื่อสาธารณกุศล ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยอนุญาตให้มูลนิธิใต้เต็กตึ๊ง ทำหน้าที่เป็น “สถานีลูกข่าย” หมายความว่า สถานีวิทยุคมนาคมซึ่งร่วมข่ายสื่อสารในกิจการสาธารณกุศลและอยู่ในการควบคุมของสถานีวิทยุควบคุมข่าย หรือ มูลนิธิประชาร่วมใจ และเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง ตามระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยข่ายสื่อสารในกิจการเพื่อสาธารณกุศล พ.ศ.2535 และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านสาธารณกุศล ของ มูลนิธิใต้เต็กตึ๊ง ซึ่งเป็น “สถานีลูกข่าย” มูลนิธิประชาร่วมใจ ซึ่งเป็น “ สถานีควบคุมข่ายสื่อสารในกิจการเพื่อสาธารณกุศลภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช” เห็นสมควรจัดสรรความถี่วิทยุ ช่อง 168.775 MhZ. หรือความถี่ช่องที่ 3. ในปัจจุบัน ให้มูลนิธิใต้เต็กตึ๊ง ใช้เป็นช่อง เรียกขาน และปฏิบัติงาน และในระหว่าง วันที่ 25-30 ก.ย. 53 นี้ มูลนิธิใต้เต็กตึ๊ง ขออนุญาต ทดลองการออกอากาศ ในความถี่ 168.775 MHz. จึงขอแจ้งให้สถานีลูกข่ายมูลนิธิประชาร่วมใจ ในต่างอำเภอ เปลี่ยนความถี่มาใช้ ความถี่ 168.475 MhZ. หรือช่องที่ 2. แทน ทั้งนี้มูลนิธิ หรือสมาคมต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถขอร่วมใช้ข่ายสื่อสารในกิจการเพื่อสาธารณกุศลภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ โดยประสานงานกับ สำนักงาน กทช. เขตที่ 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชา 07 รองหัวหน้าศูนย์วิทยุมูลนิธิประชาร่วมใจ