มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจองค์การสถานสาธารณกุศลเข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2558 (C-MEX 15) 

วันที่ 5 มิถุนายน 2558 มูลนิธิประชาร่วมใจองค์การสถานสาธารณกุศลเข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2558 (C-MEX 15) ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2558 หรือ C-MEX 15 ซึ่งกำหนดฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2558 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กองทัพเรือภาคที่ 2 ศูนย์ ศรชล. ผู้แทนกองทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมประชุม