มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

อำนวยความสดวก การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา บ้านคลองแคว 

จนท.กู้ภัยและ จนท.กู้ชีพ หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มูลนิธิประชาร่วมใจและ อาสาสมัคร อำนวยความสะดวก ในงานการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ณ.สนามหน้าโรงเรียนบ้านคลองแคว อ. พรหมคีรี สนามที่1 ในวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557

วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เสริมสร้างให้สุขภาพแข็งแรง
2) เพื่อให้เยาวชน และ ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข ต่างๆ
3) เพื่อเป็นสนามฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนและนักกีฬาจักยานของจังหวัดนครศรีธรรมราชและบุคคลทั่ว
ไป
4) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทดสอบตนเองและเพิ่มทักษะในการใช้ จักรยาน
5) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เยาวชนและผู้สนใจหันมาออกกำลังกายโดยจักรยาน
6) ส่งเสริมการใช้จักรยานเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อน

รูปแบบของโครงการ
1) เป็นการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรี่5สนาม ผู้ได้คะแนนสูงสุด5อันดับได้รับถ้วยรางวัล
2) รูปแบบสนามจะมีความอยากง่าย ตามรูปแบบการแข่งขันเสือภูเขาครอสคันทรี่ทั่วไป เน้นความสนุก ปลอดภัย ปั่นได้ตลอดเส้นทาง
3) ระบบการให้คะแนนจะเรียงลำดับ10-8-6-4-2 ส่วนผู้ที่เข้าลำดับ6-10จะได้1คะแนน ส่วนคะแนนสนามสุดท้ายคูณ2
4) ผู้เข้าแข่งขันต้องแข่ง3ใน5สนามจะมีสิทธ์รับถ้วยรางวัล
5) รุ่นการการแข่งขัน แบ่งเป็น11รุ่นชาย10รุ่น หญิง1รุ่น รุ่นสุขภาพ 5 รุ่น

ประเภทชาย
A1 อายุไม่เกิน12ปี
A2 อายุไม่เกิน15ปี
A3 อายุไม่เกิน18ปี
A4 อายุ 19-29 ปี
A5 รุ่นอายุ30-34ปี
A6 รุ่นอายุ35-39ปี
A7 รุ่นอายุ40-44ปี
A8 รุ่นอายุ45-49ปี
A9 รุ่นอายุ50ปีขึ้นไป
AO รุ่นทั่ไปชาย
ประเภทหญิง
W1 รุ่นทั่วไปหญิง
รุ่นเพื่อสุขภาพ
ไม่เคยได้รับถ้วยรางวัลประเภท A-B มาก่อน
ประเภทชาย
BO : รุ่นทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)
B1 : รุ่นอายุ 30-39 ปี
B2 : รุ่นอายุ 40-49 ปี
B3 : รุ่น 50-59 ปี
B4: รุ่น 60 ปีขึ้นไป