มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

อาคารประชาสัมพันธ์มูลนิธิประชาร่วมใจ 

อาคารประชาสัมพันธ์ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  กว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 8.7 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม  45 ตารางเมตร ใช้เป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมห้องน้ำจำนวน 2 ห้อง