มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตรประจำตัวอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ประจำปี 2558ประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตรประจำตัวอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ประจำปี 2558

 

ตามที่ ฝ่ายทะเบียนอาสาสมัคร มูลนิธิประชาร่วมใจได้ดำเนินการออกบัตรประจำตัวอาสาสมัครฯ ประจำปี 2557 ให้แก่อาสาสมัครฯ แล้วนั้น ซึ่งบัตรจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นี้
จึงแจ้งให้ผู้ประสานงาน ,ผู้ช่วยผู้ประสานงานแต่ละอำเภอ ประชาสัมพันธ์ให้อาสาสมัครที่จะดำเนินการต่อบัตรฯ ขอรับเอกสารการต่อบัตรฯ ประจำปี 2558 ได้ที่ผู้ประสานงานแต่ละอำเภอที่อาสาสมัครฯ สังกัดอยู่
ในส่วนอาสาสมัครฯ เขตอำเภอเมือง สามารถรับเอกสารได้ที่ สนง.มูลนิธิฯ วัดบูรณาราม
 
 
เอกสารสำหรับการต่อบัตร
1. เอกสารต่ออายุบัตรประจำตัวอาสาสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและครบถ้วน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงชื่อกำกับด้านหล้งจำนวน 2 รูป
นำเอกสารการต่อบัตร แนบหลักฐานทั้งหมด พร้อมชำระเงิน จำนวน 150 บาท ส่งผู้ประสานงาน หรือผู้ช่วยผู้ประสานงาน ประจำอำเภอที่อาสาสมัครฯ สังกัดอยู่
ให้ผู้ประสานงาน รวบรวมส่งฝ่ายทะเบียนอาสาสมัคร ที่สำนักงานมูลนิธิฯ วัดบูรณาราม ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นี้
 
 
ในส่วนของอาสาสมัครอำเภอเมือง ส่งฝ่ายทะเบียนอาสาสมัคร ที่สำนักงานมูลนิธิฯ วัดบูรณาราม ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นี้
สอบถามรายละเอียด โทร. 075-345599, 089-1959558 ประชา 22