มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมงานวันผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร 

 

เมื่อช่วงเช้าวันนี้(10 เมษายน 2557) มูลนิธิประชาร่วมใจองค์การสถานสาธารณกุศลเข้าร่วม งานวันผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
 
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จัดโครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์  จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  10  เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เพื่อสืบสานประเพณีวันผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่ต่อไป  เป็นการแสดงถึงคุณงามความดีแก่บุพการี  ผู้นำอาวุโสหรือผู้ใหญ่ในชุมชนที่เคยทำคุณประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชนและส่งเสริมให้ลูกหลานได้แสดงความเคารพและกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ  และเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุและบุคคลอื่นในครอบครัว  ชุมชน