มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

รองเลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และคณะ มาตรวจเยี่ยม มูลนิธิประชาร่วมใจ   

     

      เมื่อวันนี้ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2556  เวลา 08.00 น.  คณะประสานงานเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน  นำโดย นายแพทย์ไพโรจน์   บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) และคณะทำงานประสานการบริหารการพัฒนาเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน ภาคมูลนิธิ/สมาคม ระดับภาค ปี 2556  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล  โดยมีพระบุญฤทธิ์     หงส์ประสาธน์  ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ

      นายแพทย์ไพโรจน์  บุญศิริคำชัย ได้กล่าวถึงนโยบายของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบการบริหารจัดการประสานและส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในภาวะฉุกเฉินและภาวะภัยพิบัติ   จึงจำเป็นต้องมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือให้เพิ่มขึ้น โดยมีการจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวนั้น เพื่อให้ประชาชนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระยะก่อนถึงโรงพยาบาลได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ ในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

     นายแพทย์ไพโรจน์  ยังกล่าวถึงการก้าวสู่ AEC ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย จะต้องดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งคนไทยและคนทั้งอาเซียน และเมื่อกล่าวถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินในหลายประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศส  ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอังกฤษ นั้น จะมีรูปแบบการจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อย้อนกลับมาดูในประเทศไทย  ระบบการแพทย์ฉุกเฉินนั้น เริ่มมาจากการทำงานของมูลนิธิการกุศล หลายสิบปี จนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งด้านการแพทย์เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการ จนถึงปัจจุบันการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมูลนิธิการกุศลต่างๆ และภาคเอกชน   ดังนั้น การเดินทางมาเยี่ยมมูลนิธิประชาร่วมใจ ในวันนี้ และอีกหลายองค์กรการกุศล ทั่วทุกภาคของประเทศไทยที่กำหนดไว้แล้วนั้น จึงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานให้บรรลุตามนโยบายข้างต้น

     พระบุญฤทธิ์  หงส์ประสาธาน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ ได้ขอบคุณทาง นายแพทย์ไพโรจน์  บุญศิริคำชัย และคณะจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยม และประสานความร่วมมือเชิงนโยบาย กับทางมูลนิธิประชาร่วมใจ ในวันนี้  และขอบคุณ คุณสุรศักดิ์   อภินวถาวรกุล หัวหน้าฝ่ายแรงงานสงเคราะห์ กู้ภัย มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง (มิตรภาพสามัคคี) และคุณ ชัยโรจน์   วงศ์สถาพร ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ ที่ได้เดินทางมาสมทบ กับคณะ 

     พระบุญฤทธิ์   หงส์ประสาธน์ ได้แบ่งปันประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรค มากมาย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ ขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2525 จนสามารถพัฒนาศักยภาพในหลายๆ ด้าน ให้เป็นที่ยอมรับและประชาชนให้ความเชื่อถือ ศรัทธา อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา  แต่การดำเนินงานของมูลนิธิประชาร่วมใจยังต้องเดินต่อไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

      นอกจากนั้นแล้ว พระบุญฤทธิ์  หงส์ประสาธน์ ยังได้กล่าวถึงโครงการก่อสร้าง “ตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรม และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย” ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนั้น หากการก่อสร้างแล้วเสร็จ สถานที่แห่งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ประชนชน ในหลายด้าน อีกทั้งการทำงานด้านสาธารณกุศล จะมีการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมมากยิ่งขึ้นอีกในอนาคต  

     ก่อนเดินทางกลับ นายแพทย์ไพโรจน์   บุญศิริคำชัย พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชม รถพยาบาล รถกู้ภัย และสถานีวิทยุควบคุมข่ายสื่อสารฯ  จากนั้นได้เดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้าง  “ตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรม และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย”ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.ปากนคร  และเดินทางไปเยี่ยมชม ณ มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง เวลา 11.00 น.