มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ลานกิจกรรม NBTนครศรีธรรมราช