มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ประชุมสามัญอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ประจำปี 2556กำหนดการ
ประชุมสามัญอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ประจำปี 2556
และเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติ
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556   เวลา 13.00 น. – 18.00 น.
ณ ห้องบงกชรัตน์ 3 โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................................................
 
12.00 - 12.50 น.  -  ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน
13.00 น.               -  ผู้เข้าร่วมสัมมนาและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันภายในห้องประชุม รอรับประธานในพิธี
13.00 น.               -  ประธานในพิธี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางมาถึง
                              -  กรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ กล่าวรายงาน
                              -  ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดงาน
                              -  ประธานในพิธีเดินทางกลับ
14.00 – 15.00 น. -  รับฟังการบรรยาย “แนวคิดการปฏิบัติงาน” โดย คุณนิเวศน์   มัชฌเศรษฐ
15.00 – 15.15 น. – พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
15.15 – 17.00 น. – การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ประสานงานและอาสาสมัคร เรียนรู้ปัญหา และอุปสรรคการปฏิบัติงานในอดีต
                                    เพื่อการวางแผนการทำงานเตรียมความพร้อมในอนาคต
17.00 – 18.00 น. – พระบุญฤทธิ์  หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ ให้โอวาทแก่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ และกล่าวปิดการประชุม
 
*********************************