มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมงานครบรอบปีที่ 73 วันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 41เมื่อช่วงเช้าวันนี้(12ธ.ค.56) มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศลเข้าร่วม งานในโอกาสครบรอบปีที่ 73 วันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 41 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เนื่องด้วยวันที่ 12 ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับวันก่อตั้ง มณฑลทหารบกที่ 41(สี่ -หนึ่ง) ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 พลตรีพีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 จึงจัดให้มีการทำบุญ และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสถาปนา ครบปีที่ 73 โดยมี หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และชมรมต่างๆ พร้อมทั้งกำลังพลในสังกัด กองทัพภาคที่ 4 ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก...

สำหรับ มณฑลทหารบกที่ 41 ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2483 ในนาม “ มณฑลทหารบกที่ 5 ” ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และมี พลตรี หลวงพิบูลย์สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี มีภารกิจในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยทหารหน่วยแรก และเก่าแก่ที่สุด ในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องประเทศ ครั้งสำคัญ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ด้วยการยับยั้งการยกพลขึ้นบกของทหารญี่ปุ่น ในสงครามเอเชียบูรพา ซึ่งจากวีรกรรมดังกล่าว ได้มีการก่อสร้าง “ อนุสาวรีย์วีรไทย ” เป็นอนุสรณ์ความเสียสละ หลังจากนั้นเมื่อ กองทัพบกได้ก่อตั้ง กองทัพภาคที่ 4 ในปี พ.ศ.2518 ก็ได้มีการแปลสภาพ มณฑลทหารบกที่ 5 มาเป็น มณฑลทหารบกที่ 41 จนถึงปัจจุบัน 

โดยมณฑลทหารบกที่ 41 มีภารกิจหลักที่สำคัญ ดังนี้ เป็นหน่วยบังคับบัญชาจังหวัดทหารบกและกำลังพลประจำถิ่นของกองทัพบก ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด , รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ รวมทั้ง การศาลทหาร การคดีและการเรือนจำ, ดำเนินการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่และดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จเพื่อรักษาความสงบภายในและการป้องกันประเทศ