มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจ อบรมให้ความรู้งานด้านบรรเทาสาธารณภัย ในโครงการเด็กไทยหัวใจจิตอาสา ครั้งที่ 2 

    วันนี้ (16 พ.ย.56) เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุมูลนิธิประชาร่วมใจ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ให้กับผู้เข้าอบรมในโครงการ "เด็กไทยหัวใจจิตอาสา ครั้งที่ 2" ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีการจัดอบรมการปฐมพยาบาล โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และเรียนรู้การใช้อุปกรณ์กู้ภัยต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ  พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้วิทยุสื่อสาร และการสื่อสารต่าง ๆ ด้านการกู้ชีพกู้ภัยในครังนี้ด้วย  มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 96 คน จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (หน่วยกู้ชีพพรรคนาคบุตร)
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (กู้ชีพศรีโสภณ)
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ชมรมวิทยุสื่อสารและอาสาพยาบาล) 
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (กู้ภัยภิรมย์รัตน์)
5.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครกูภัย มอ.สุราษฏร์ธานี)
6.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (หน่วยกู้ชีพนครา)

      ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ทำงานช่วยเหลือสังคมทางด้าน การกู้ชีพ รวมถึงการประสานงานความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะ ผู้ป่วยซึ่งเป็นนักศึกษาภายในหอหักหรือประชาชนใกล้รั้วมหาวิทยาลัย เช่น การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น เคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ ส่งโรงพยาบาล 

     สำหรับโครงการ "เด็กไทยหัวใจจิตอาสา " คือการรวมตัวกันของ เด็กไทยหัวใจจิตอาสา ที่มีอยู่ในแต่ละมหาวิทยาลัย ทั่วภาคใต้ และเครือข่ายในภาคอื่น ๆ เพื่อมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน  ประสานความร่วมมือจัดกิจกรรมเข้าค่าย อบรม ทบทวนความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคคลากรและสานต่ออุดมการณ์สู่รุ่นน้อง สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีใจรักและมีหัวใจจิตอาสา  ทำงานเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลกำไรหรือสิ่งตอบแทน   ซึ่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยหน่วยกู้ชีพนครา ได้การจัดโครงการ " เด็กไทยหัวใจจิตอาสา ครั้งที่ 1 "  เมื่อปีที่แล้ว จากนั้นจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดโครงการนี้ไปยังทุกมหาวิทยาลัยที่มีกลุ่มจิตอาสา  
     การจัดโครงการ " เด็กไทยหัวใจจิตอาสา " ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (อาสากู้ชีพพรรคนาคบุตร) เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2556  มีกิจกรรมโดยรวมดังนี้
 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  
       ภาคเช้า พิธีเปิดโดย รศ.วิมล  ดำศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จากนั้นมีการนำเสนอผลการและการบริหารจัดการของกลุ่ม เด็กไทยหัวใจจิตอาสาแต่ละมหาวิทยาลัย  
       ภาคบ่าย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ,  กิจกรรมรับน้อง "พิธีเทียน" 
 
วันที่  16 พฤศจิกายน 2556  
      ภาคเช้า กิจกรรมเดินชมรอบรั้วมหาวิทยาลัย , กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ นันทนาการ , อบรมการปฐมพยาบาลโดย พยาบาลวิชาชีพ รพ.มหาราช, อบรมการใช้วิทยุสื่อสารด้านสาธารณภัย และอบรมการดูแลความปลอดภัย การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุ โดยเข้าหน้าที่จากมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล
     ภาคบ่าย  กิจกรรม Walk Rally โดยจำลองสถานการณ์ การปฐมพยาลบาล ในแต่ละฐานกิจกรรม  
     ภาคค่ำ    กิจกรรมการแสดง  งานเลี้ยงสังสรรค์ ในเครื่องแบบย้อนยุค
 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556  
     ภาคเช้า  กิจกรรมนั่งรถชมเมือง, เยี่ยมชมแผนกบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ  
     ภาคบ่าย  ตัวแทนกล่าวสรุปกิจกรรม และพิธีมอบเกียรติบัตรโดย รศ.วิมล   ดำศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และเดินทางกลับ            ดูภาพเพิ่มเติม