มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เข้าร่วมและสนับสนุนรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ในการจัดงาน นครหัตถศิลป์ 

มูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าร่วมและสนับสนุนรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพและอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ดูแลอำนวยความสดวกแก่ผู้มาีร่วมงาน ในการจัดงาน "นครหัตถศิลป์"  ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช และแหล่งท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมทุกแห่งในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์ การอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์และหัตถกรรม ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม และสร้างความภาคภูมิใจในความเ็ป็นรากเหง้าของตนเองแก่เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมทั่งเพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนพระบรมธาตุสู่มรดกโลก