มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

กำหนดการรับบัตรประจำตัวอาสาสมัครฯ เขตอำเภอเมืองกำหนดการประชุม เพื่อรับบัตรประจำตัวอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ

เขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นามเรียกขานตั้งแต่ 1501-2499

 

            ให้อาสาสมัครมูลนิธิฯ เขตอำเภอเมือง นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม เพื่อรับบัตรประจำตัวอาสาสมัครประจำปี 2557 ในวัน เสาร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2556 
 
ณ  สำนักงานมูลนิธิประชาร่วมใจ วัดบูรณาราม เวลา 14.00 น.

 

ฝ่ายทะเบียนอาสาสมัครฯ 

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2556