มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่นักเรียน โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ การปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น และสาธิตการใช้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลแก่นักเรียน โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช