มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ทำพิธีเปิดอาคารหลังใหม่ สำนักงานชั่วคราวมูลนิธิประชาร่วมใจ วัดบูรณารามฤกษ์งามยามดี วันอาทิตย์ที่17 มีนาคม 2562 เวลา 09.19น. มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ทำพิธีเปิดอาคารหลังใหม่ สำนักงานชั่วคราว วัดบูรณาราม เลขที่1192/1 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช