มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

อำนวยความสดวกและสนับสนุน การแข้งขันกีฬา 

มูลนิธิประชาร่วมใจ  พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ รถพยาบาลร่วมใจ09 อำนวยความสดวกและนำขบวนนักกีฬา "ปากนครเกมส์" ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่านครญาณโอวาส ต.ปากนคร   ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557