มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา 

วันที่ 22 กันยายน 2559 เจ้าหน้ากู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา" โดย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อต่างๆ อาทิ ภัยธรรมชาติด้านอุตุนิยมวิทยา ,การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย,ความผันแปรของภูมิอากาศบริเวณภาคใต้ ,การเข้าถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและการนำไปประยุกต์ใช้