มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

อิ่มบุญ อิ่มใจ ถือศีลกินเจ ประจำปี 2557 

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเจ บริการฟรี ระหว่าง วันที่ 24 กันยายน ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 19.00 น. และร่วมถวายสักการะองค์พระมหาโพธิ์สัตว์กวนอิม ณ มูลนิธิประชาร่วมใจ (สำนักงานชั่วคราว) วัดบูรณาราม ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์.0 7534 5599 อัลบัมภาพเพิ่มเติม