มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

อำนวยความสดวกและสนับสนุนบริการด้านพยาบาลการแข่งขันกีฬาอำเภอร่อนพิบูลย์ ประจำปี 2557 

มูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ อ.ร่อนพิบูลย์ อำนวยความสดวกและสนับสนุนบริการด้านพยาบาลการแข่งขันกีฬาอำเภอร่อนพิบูลย์ ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 23กรกฎาคม2557 - 25กรกฎาคม 2557