มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

จัดนิทรรศการ วันอุบัติภัยแห่งชาติปี56 ณ ม.ราชภัฏนครศรีฯ
 

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ร่วมจัดนิทรรศการ วันอุบัติภัยแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดธรณีพิบัติภัยรุนแรงที่สุดของประเทศ ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในประเทศ และนานาชาติเป็นจำนวนมาก เกิดความเศร้าสลดใจแก่คนทั้งโลก

จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้เห็นความสำคัญในการที่จะได้รณรงค์เสริมสร้างความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติ ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) แก่ประชาชนนักเรียนนักศึกษา สร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นจากภัย และเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 โดยได้กำหนดจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสำนักงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อาคาร18) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษา และองค์กรเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ และตื่นตัวเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และเป็นการกระตุ้นให้สังคม ชุมชนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ นอกจากนี้ เพื่อลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดภัยพิบัติประเภทต่างๆ (ภาพเพิ่มเติม)