มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมรถพยาบาล รถกู้ภัยอุปกรณ์เครื่องตัด-ถ่าง เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนด้านอุบัติเหตุทางถนนและภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

 
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมรถพยาบาล รถกู้ภัยอุปกรณ์เครื่องตัด-ถ่าง เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนด้านอุบัติเหตุทางถนนและภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงพยาบาลลานสกาจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม ความชำนาญให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ เพื่อนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ