มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

อุปกรณ์สำคัญใน "กระเป๋ายังชีพ"อุปกรณ์สำคัญในกระเป๋ายังชีพ