มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

คู่มือการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติคู่มือการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ