มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่พนักงานฝ่ายไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม 

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ วิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต  และสาธิตการใช้อุปกรณ์ปฐมพยาบาล การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ (AED)ให้แก่พนักงานฝ่ายไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช