มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมอำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รถพยาบาลร่วมใจ09 พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมอำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดมุขธารา ต.ปากนคร อ.เมือง นครศรีธรรมราช