มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会
 
   > > อัลบัมภาพ เข้าร่วมกิจกรรมของภาครัฐและเอกชนตลอดจนงานบริการประชาชน