มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会
ประวัติมูลนิธิ

ประวัติมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล

MOONNITHI PRACHA RUAMCHAI, PUBLIC CHARITABLE ORGANIZATION

(PEOPLE UNITY  FOUNDATION)  民联基金会,公众慈善机构

 

        มูลนิธิประชาร่วมใจ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2525 ตามหมายเลขทะเบียน 1804   โดยมี พระบุญฤทธิ์   หงส์ประสาธน์ เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งและเป็นประธานกรรมการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนปัจจุบัน

        มูลนิธิประชาร่วมใจ  มีที่ตั้งสำนักงานครั้งแรก ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ต่อมาทางคณะกรรมการได้จัดหาที่ดินเพื่อสร้างสำนักงานถาวรขึ้น ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2526 โดย นายอเนก  สิทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หลวงพ่อบุญเย็น  ฐานธมฺโม  จากจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์     และการก่อสร้างได้แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2530  ด้วยงบประมาณจำนวน  2,500,000 บาท และได้ประกอบพิธีเปิดสำนักงาน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2530  โดย พล.ต.จำลอง  ศรีเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงาน เลขที่ 38/1 หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   ต่อมาในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2532 ได้เปิดแผนกบรรเทาสาธารณภัย มีสำนักงาน (ชั่วคราว) เลขที่ 1192/1 วัดบูรณาราม ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

        ในปี พ.ศ.2552 กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดให้มูลนิธิประชาร่วมใจ เป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 684 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 410) เรื่องกำหนดองค์การ  สถานสาธารณกุศล  สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่254) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2552 ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศ ประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศงานและทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 1ง  วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2553

รายนามคณะกรรมการก่อตั้ง

 1. พระครูไพโรจน์คณาภิบาล
 2. พระบุญฤทธิ์                  หงส์ประสาธน์   
 3. ดร.ไสว                         สุทธิพิทักษ์         (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)
 4. นางกาญจนา                 เบญจรงคกุล       (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)
 5. นายชัยวัฒน์                  ไพศาลสมบุญ      (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)
 6. นายหนูกิจ                     รูปสะอาด
 7. นายวีระพล                    สุขศิริ
 8. นายฉลาด                     ครุยทอง
 9. นายธมกฤษณ์                แสงฉาย
 10. นายแพทย์นิตย์              เพชรหอย

รายนามคณะกรรมการบริหารปัจจุบันมีหลายเชื้อชาติและสัญชาติ

 1. พระบุญฤทธิ์            หงส์ประสาธน์      ประธานกรรมการ
 2. นาย ตัน  เช็ง  เอียน                           รองประธานกรรมการสัญชาติสิงคโปร์
 3. นายทอง  ชอ  ยิน  ออกัสทิน                รองประธานกรรมการสัญชาติจีนฮ่องกง
 4. นายมนตรี               แสงอุไรพร           กรรมการ
 5. นายหนูกิจ              รูปสะอาด              กรรมการ
 6. นางฟอง                 ซิว แมน               กรรมการสัญชาติจีน
 7. นายพลธิป             โฆษิตพัฒนา         กรรมการ
 8. นายก๊ก                  ด่านสุวรรณ           กรรมการและเหรัญญิก
 9. นางสาวกรกัลห์       ครุยทอง               กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
 10. นายธมกฤษณ์         แสงฉาย               กรรมการและเลขานุการ
 11. นายกุลธวัช            สมศิริ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ


ประกาศจากกระทรวงการคลัง