มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ความคืบหน้างานสร้างคูระบายน้ำตำหนักพระมหาโพธิ์สัตว์กวนอิมมูลนิธิประชาร่วมใจ 

ความคืบหน้างานสร้างคูระบายน้ำตำหนักพระมหาโพธิ์สัตว์กวนอิม "โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิ์สัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ" ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565