มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ความคืบหน้าการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิ์สัตว์กวนอิม วันที่ 2 เมษายน 2564 

ความคืบหน้า การก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิ์สัตว์กวนอิม และอาคารที่พักอาศัยประธานมูลนิธิประชาร่วมใจใน "โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิ์สัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ" ณ วันที่ 2 เมษายน 2564