มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวามหาราชมูลนิธิประชาร่วมใจ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร  5 ธันวามหาราช

มูลนิธิประชาร่วมใจ ได้จัดงานเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวามหาราช  ประจำปี 2556  โดยร่วมกับอำเภอขนอม , องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม , โรงพยาบาลขนอมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยจัดขึ้น ณ สำนักงานมูลนิธิประชาร่วมใจ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกำหนดการดังนี้

บริการตรวจโรคฟรีจากโรงพยาบาลขนอมในช่วงบ่าย, จุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดี มหาราชา รวมไปถึงมหรสพการแสดงต่างๆ ของเยาวชนเป็นประจำทุกปี นอกจากนั้นทางมูลนิธิประชาร่วมใจ   ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนหรือเยาชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์, สงเสริมการศึกษาของพระภิกษุหรือสามเณร, มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านศรีธรรมราช และสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประจำทุกปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556

เวลา 06.00 น.-08.00 น.    กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

        08.00 น.-09.00 น.    มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนหรือเยาชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์, สงเสริมการศึกษาของพระภิกษุหรือสามเณร,
                                        มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช และสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
เวลา 13.00 น.-15.00 น.    บริการตรวจสุขภาพและตรวจโรคฟรีจากโรงพยาบาลขนอม ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิประชาร่วมใจ อ.ขนอม
 
เวลา 19.29 น.                   นายอำเภอขนอม พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้าประชาชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร และร่วมขับร้อง                                             เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดี มหาราชา
 
                                        จากนั้นชมมหรสพการแสดงต่างๆ ของเยาวชน