มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ตัวแทนจากมูลนิธิประชาร่วมใจเข้าร่วมแข่นขันการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี จัดแข่งขันการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการแพทย์
 
วันที่ (4 ก.พ. 58) ที่ สวนสาธารณะเกาะลำพู อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2558 โดยมี นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี เป็นประธาน
 
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ให้แก่บุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ตลอดจนสามารถประสานการทำงานเป็นทีมในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการจาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน รวมทั้งสิ้น 7 ทีม โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นการแข่งขันตามฐานต่างๆ อาทิ ฐานผู้ป่วยติดเชื้ออีโบลา ฐานสูติกรรม ฐานสาธารณภัย และเฉลยบททดสอบแต่ละฐาน หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน
 
โดยทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช EMS Young Blood ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2  และรางวัลTHE BOOM AWARW รางวัลชนะเลิศบูมสรรทนาการ ซึ่งทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งทั้งหมด18คน แบ่งเป็นทีม ALS,BLSและFR โดยมีวิทยากรและกองเชียร์จาก รพ.ต่างๆใน จ.นครศรีธรรมราร่วมเป็นพี่เลี้ยงและกองเชียร์ และมีตัวแทนจากมูลนิธิประชาร่วมใจอยู่ในทีม BLS และ FR จำนวน 6 คน ในครั่งนี้ ได้แก่
1.นายวิทย์พงศ์  ศรีเพชร  ร่วมใจ 1771
2.นายสิทธิพล   ดีหลี      ร่วมใจ 2092
3.นายนันทกรณ์  เพชรน้อย ร่วมใจ 5379
4.นายยุทธิเดช   ไฝจู       ร่วมใจ 2500
5.นายธีรพงศ์  คงกัณฑ์    ร่วมใจ 2960 
6.นายสุรเดช สุวรรณสถิต  ร่วมใจ 5274