มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจ อบรมให้ความรู้ โครงการอบรมอาสาสมัครเยาวชนร่วมใจท่าศาลาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 

วันที่ 5 เมษายน 2558 รถพยาบาลร่วมใจ09 พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยและอาสาสมัครมูลนิธประชาร่วมใจ อ.ท่าศาลา ฝึกอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัย และการใช้อุปกรณ์การปฐมพยาบาล ในโครงการอบรมอาสาสมัครเยาวชนร่วมใจท่าศาลาต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช