มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมวางพานพุ่มในงาน "วันกำลังพลสำรอง" ณ กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ร่วมวางพานพุ่มในงาน "วันกำลังพลสำรอง" ณ กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ