มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจ อบรมให้ความรู้ โครงการอบรมอาสาสมัครเยาวชนร่วมใจท่าศาลาต้านภัยยาเสพติด 

วันที่ 6 เมษายน 2557 ร่วมใจ10 พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยและอาสาสมัครมูลนิธประชาร่วมใจ อ.ท่าศาลา ฝึกอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยและการใช้อุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง ในโครงการอบรมอาสาสมัครเยาวชนร่วมใจท่าศาลาต้านภัยยาเสพติด   ณ.โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช