มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

จ้าหน้าที่กู้ชีพอาสามัครมูลนิธิประชาร่วมใจพร้อมรถพยาบาล สแตนบายและอำนวยความสะดวกงานแข่งกีฬา โรงเรียพรหมคีรีพิทยาคม 

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่กู้ชีพอาสามัครมูลนิธิประชาร่วมใจพร้อมรถพยาบาล  สแตนบายและอำนวยความสะดวกงานแข่งกีฬา โรงเรียพรหมคีรีพิทยาคม