มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมเปิดงานวันวิชาการโรงเรียนทรายขาววิทยาเมื่อวันที่15ก.พ.56 มูลนิธิประชาร่วมใจร่วมเปิดงานวันวิชาการโรงเรียนทรายขาววิทยา และร่วมจัดนิทรรศการในงานให้ความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มาร่วมงานในด้านอุบัติเหตุต่างๆ พร้อมทั้งยังร่วมกิจกรรมต่างๆๆที่โรงเรียงจัดขึ้นอีกมากมาย

อาสาสมัครร่วมสนับสนุน : อาสาสมัครอำเภอหัวไทร, ร่วมใจ 2333, ร่วมใจ 1885