มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

อำนวยความสะดวกการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 

วันที่ 8 สิงหาคม 2558 รถพยาบาลร่วมใจ09 พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ อำนวยความสะดวกการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ