มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

รางวัลคนดีศรีเมืองนคร นายชัยเลิศ ธรรมศรัทธา 

นายชัยเลิศ ธรรมศรัทธา

รายละเอียด : คุณความดี      

ผู้บริหารสมาคม : จิตอาสา เสียสละทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์แก่องค์การกุศล ร่วมมือและให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคมท้องถิ่นและส่วนกลางมาโดยตลอด