มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

คณะสันนิบาตมูลนิธิได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการของมูลนิธิประชาร่วมใจ 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561  คณะสันนิบาตมูลนิธิได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการของมูลนิธิประชาร่วมใจ ณ สำนักงานชั่วคราว วัดบูรณาราม โดยมี พระบุญฤทธิ์   หงส์ประสาธน์  ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ให้การต้อนรับ 
 
พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ บรรยายแนะนำอาคารต่างๆ ในแบบจำลอง “โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัย” จากนั้นได้นำคณะเข้าชมสถานที่ก่อสร้างของโครงการ ณ สถานที่ก่อสร้าง ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช