มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาฯกู้ภัย 

 

วันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่10 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาฯกู้ภัย "ด้านการกู้ภัยยานพาหนะ" ณ สำนักงานชั่วคราวมูลนิธิประชาร่วมใจ วัดบูรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 มูลนิธิประชาร่วมใจ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่กู้ชีพ รถพยาบาลกู้ชีพ รถอุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั่วทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที ภายใน 5-10 นาที 
หลังจากรับแจ้งเหตุ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นขอให้ผู้ขับขี่ทุกท่านโปรดช่วยกันเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ลดอัตราการบาดเจ็บ จนกระทั่งลดอัตราการเสียชีวิต  การทำงานของอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆ นั้น เป็นการแก้ปัญหาหรือกระทำการในปลายเหตุเท่านั้น ต้นเหตุต้องเริ่มจากท่านผู้ขับขี่ทั้งหลาย