มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมจัดนิทรรศการโรงปูนปลอดภัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อมและชุมชน ณ บริษัทปูนซีเมนต์ไทยทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ร่วมจัดนิทรรศการโรงปูนปลอดภัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อมและชุมชน ณ บริษัทปูนซีเมนต์ไทยทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558